Высшее образование

北京信息科技大学健翔桥校区 Beijing Xinxi Keji Daxue Jian Xia
北京联合大学应用文理学院 Beijing Lianhe Daxue ying yong wen
北京信息科技大学   Пекинский университет науки и инфо
北京信息科技大学   Пекинский институт нефтехимических
北京青年政治学院   Пекинский институт молодежной по
北京求实职业学校 / Beijing Qiushi zhiye xuexiaoBeijing Qiu
北京青年政治学院/ Běijīng qīngnián zhèngzhì xuéyuàn     Ад
北京农业职业学院 (Beijing Vocational College of Agricultu
北京石油化工学院 / Beijing Shiyou Huagong Хueyuan (Beijing